Stanovy spolku Skřivaň z.s.


Čl.1

Název, forma a sídlo

 1. Spolek Skřivaň z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Sídlem spolku je Skřivaň 47, 270 21 Pavlíkov.

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se jeho členové spolčili k činnostem, jež povedou:

 • k ochraně a udržování památek a kulturních hodnot a k ochraně přírody a krajinného rázu na území katastru obce Skřivaň,
 • k ochraně, opravám, udržování a využití objektu kostela, jeho vnitřního vybavení, zvonice a okolního pozemku v obci Skřivaň,
 • k aktivní činnosti na ochranu uvedených hodnot, k popularizaci těchto hodnot i účelů a cílů spolku, k poskytování obecně prospěšné činnosti v těchto oblastech, včetně pořádání kulturních akcí.

Čl. 3

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou: a) ochrana přírody a krajiny, b) ochrana a udržování památek a kulturních hodnot, c) kulturní, propagační a publikační činnost, d) další činnosti v souladu s charakterem a cíli spolku.

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména: a) spolupráce s orgány památkové péče a životního prostředí, s římskokatolickou farností Petrovice a dalšími subjekty, b) příprava projektů a jednání s úřady k dosažení účelů a cílů spolku, c) pořádání kulturních akcí, výstav a vzdělávacích akcí, d) komunitní práce, podpora soudržnosti a solidarity mezi lidmi v obci, spolupráce s osobami a skupinami osob okolních obcí i širšího okolí.

Čl. 5

Členství ve spolku

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území ČR. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru. Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku a být o této činnosti informován,
 • účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • jednat v souladu s charakterem, účely a cíli spolku,
 • platit členský příspěvek,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

Čl. 6

Zánik členství

Členství ve spolku zaniká

 • na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
 • úmrtím,
 • vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a jednání v ostrém rozporu s charakterem a účely spolku,
 • nezaplacením členského příspěvku po upomínce.

Čl. 7

Nejvyšší orgán spolku: členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází jednou ročně, aby
  • schválila případné změny stanov,
  • zvolila na dvouleté funkční období tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor odvolala,
  • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  • určila koncepci činnosti spolku na další období,
  • stanovila výši členských příspěvků,
  • schválila rozpočet spolku na příští období,
  • zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
  • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,
  • vyloučila člena pro hrubé porušování stanov,
  • umožnila širokou diskusi o činnosti spolku.
 2. Zasedání členské schůze svolává výbor spolku.

 3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů, není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi nejpozději do jedné hodiny od ukončení původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

 5. Mimořádná členská schůze bude svolána v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

Čl. 8

Další orgány spolku: výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

 1. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí výbor spolku, který si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci výboru spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat. Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkční období je dva roky. Schází se podle potřeby, schůze výboru je všem členům spolku přístupná.

Výbor spolku dále

 • projedná na nejbližší schůzi věc, požádá-li o to člen sdružení,
 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů činnosti na další rok.
 1. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. K jednání může písemně pověřit další členy spolku. Jeho funkční období je dva roky.

Čl.9

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku. Vynakládání prostředků je řádně podloženo účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 5. 5. 2018. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze.

Zpět ke článkům